LEEA SpecSC vadītāja K. Bērziņa

Latvijas Republikas ekonomiskā izaugsme daļēji ir atkarīga no būvniecības nozares efektīvas un kvalitatīvas darbības. LEEA SpecSC ar savu darbību veicinājis būvniecības kvalitātes attīstību. Lai uzlabotu energobūvnieku būvdarbu kvalitāti Latvijā, no 2019. gada būtiski ir pastiprināta elektroietaišu projektēšanas, elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas un elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība, ka arī prasības kompetences novērtēšanas procesam.

Tā kārtojot kompetences novērtēšanu (eksāmenu) elektroietaišu projektēšanā pirms kompetences pārbaudes notiek iesniegto būvprojektu izskatīšana un novērtēšana viena sprieguma līmenī. Eksāmenu biļetēs ir iekļauti vairāk praktiskās dabas uzdevumi, kā arī ietvertas padziļinātas prasības ugunsdrošības un energoefektivitātes jomās.

Liela uzmanība, ka arī paaugstinātas prasības veltītas būvspeciālistu pastāvīgas prakses uzraudzībai. Ieviesta plānveida 1% būvspeciālistu padziļinātā pārbaude pastāvīgās prakses novērtēšanai, baltoties uz riska analīzi.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 un pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas un LEEA deleģēšanas līgumu, LEEA SpecSC noteiktas sekojošas tiesības un pienākumi pastāvīgās prakses uzraudzības ietvaros:

  • pārbaudīt būvspeciālistu reģistrā (BIS) būvspeciālistu iesniegto informāciju;
  • pieprasīt būvspeciālistam ar patstāvīgās prakses uzraudzību saistīto informāciju un dokumentus par izglītību, profesionālo pilnveidi, veikto patstāvīgo praksi;
  • noteikumos Nr.169 noteiktajos gadījumos noteikt pienākumu būvspeciālistam nokārtot profesionālās kompetences pārbaudi;
  • noteikumos Nr.169 noteiktajos gadījumos pieņemt lēmumu par brīdinājuma izteikšanu vai pienākumu būvspeciālistam veikt atkārtotu kompetences novērtēšanu;
  • noteikumos Nr.169 noteiktajos gadījumos apturēt būvspeciālista sertifikāta vai darbības sfēras darbību;
  • noteikumos Nr.169 noteiktajos gadījumos anulēt būvspeciālista sertifikātu.

Jaunajā deleģēšanas līgumā par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību pastiprināta uzmanība pievērsta tieši sertificēto būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzībai, nosakot, ka LEEA SpecSC:

  • reizi piecos gados ir jāpārbauda pilnīgi visu būvspeciālistu patstāvīgā prakse un profesionālā pilnveide, nodrošinot nepieciešamu apjomu ar profesionālās pilnveides pasākumiem;
  • 1% būvspeciālistu katru gadu jāpārbauda padziļināti, balstoties uz riska analīzi. Šajās pārbaudēs jāietver arī sniegto pakalpojumu atbilstība normatīvo aktu prasībām, jāveic nejauši izvēlētu būvprojektu būtiskāko raksturlielumu aprēķinu pārbaude (būvprojektu izvērtēšana), gan jāveic būvdarbu vadītāju pārbaude būvlaukumā.

2019.gadā padziļināti tika pārbaudītas 24 darbības sfēras (11 būvspeciālisti). Veicot būvspecialistu patstāvīgās prakses padziļinātu pārbaudi bija konstatētas nepilnības un pārkāpumi, kā rezultātā tika pieņemti lēmumi par būvspeciālista darbības sfēras apturēšanu uz laiku, saņemot būvspeciālistu iesniegumus. Šogad būvspeciālistiem izteikti 3 brīdinājumi, pamatojoties uz saņemtajām sūdzībām par būvspeciālistu profesionālu darbību.

LEEA SpecSC veic ikgadējo būvspeciālistu monitoringu, aktualizējot LEEA mājaslapā būvspeciālitu interesējošo informāciju. Lai sekotu profesionālās pilnveides pasākumu kvalitātei LEEA sadarbībā ar vadošiem Latvijas un Baltijas uzņēmumiem ir organizējis 9 kompetences paaugstināšanas seminārus. Ir uzsākta IZBRAUKUMA BEZMAKSAS SEMINĀRU organizēšana REĢIONOS, pirmais notika šogad 29. novembrī Daugavpilī, kas bija paredzēts LEEA SpesSC sertificētiem būvspeciālistiem.

Uzsverot, ka Būvniecības likumā 16.panta otrā daļā nosaka, ka par būvprojekta vai tā dokumentācijas atbilstību būvniecību regulējošu normatīvo aktu, būvnormatīvu, kā arī projektētāja un būvniecības ierosinātāja civiltiesiskā kārtā noslēgto līgumu prasībām ir atbildīgs būvprojekta izstrādātājs. Lai stiprināt būvprojektu pārbaudes kvalitāti, LEEA SpecSC lūdz būvspeciālistus iesaistīties vērtēšanas procesā PIEDALOTIES APTAUJĀ un izteikt viedokli par būvprojektu vērtēšanas būtiskiem un nebūtiskiem vērtēšanas kritērijiem un pārkāpumu būtiskuma noteikšanu (links uz aptauju -https://forms.gle/vpPjepTL8LvU4SRq9)

BŪVSPECIALISTU VIEDOKLIS IR SVARĪGS KOPĪGĀ MĒRĶA SASNIEGŠANAI VEICINOT BŪVPROJEKTU KVALITĀTES PAAUGSTINĀŠANU.